กลับหน้าหลัก
แสดงเลขที่
หัวข้อข่าว
วันที่โพส ผู้อ่าน
#1047 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีปร 24/11/66 14
#1046 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดรา 13/11/66 14
#1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 12/10/66 39
#1044 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 09/10/66 96
#1043 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน จำน 02/10/66 45
#1042 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์ 02/10/66 35
#1041 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ 27/9/66 51
#1040 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/9/66 92
#1039 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/9/66 55
#1038 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 18/9/66 60
#1036 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 15/9/66 35
#1035 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำ 15/9/66 34
#1034 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 15/9/66 41
#1033 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 15/9/66 29
#1031 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/9/66 52
#1030 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม 15/9/66 27
#1028 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 06/9/66 62
#1027 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 06/9/66 55
#1026 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส 05/9/66 37
#1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ 05/9/66 30
#1024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน จำน 01/9/66 48
#1023 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแ 30/8/66 27
#1022 MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 30/8/66 38
#1021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์และแพทย์ทางเลือกกา 25/8/66 32
#1020 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ หม้อต้มยาน้ำ จำนวน 1 รายการ ด้วยแผ 24/8/66 31
#1018 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24/8/66 62
#1017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24/8/66 49
#1016 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/8/66 56
#1014 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 16/8/66 79
#1013 MOIT20 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corrupti 16/8/66 32
#1012 MOIT8 หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทา 16/8/66 28
#1011 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปตำแหน่ง นวก.พัสดุและจพ.ธุรการ 11/8/66 50
#1010 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และแจ้งกำหนดสอบสัมภาษณ์ 10/8/66 47
#1007 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 08/8/66 41
#1006 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 04/8/66 66
#1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเล 27/7/66 41
#1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน High Flow Oxygen 27/7/66 34
#1003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 21/7/66 135
#1002 ประกาศเลื่อนวันกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 19/7/66 96
#1000 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18/7/66 96
#999 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 13/7/66 62
#998 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 07/7/66 211
#997 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 07/7/66 162
#996 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 23/6/66 219
#994 MOIT7 ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงา 23/6/66 71
#993 MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - 23/6/66 48
#992 MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำห 23/6/66 43
#991 MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - 31/3/66 63
#990 MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำห 31/3/66 47
#989 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 20/3/66 149
#988 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 16/3/66 184
#987 MOIT15 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 40
#986 MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ 11/3/66 38
#985 MOIT15 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบ 11/3/66 50
#984 MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 35
#983 MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 11/3/66 35
#982 MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิ 11/3/66 38
#981 MOIT14 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระ 11/3/66 43
#980 MOIT14 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถ 11/3/66 27
#979 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว 11/3/66 29
#978 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 31
#977 MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 11/3/66 30
#972 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 34
#971 MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จา 11/3/66 44
#970 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 11/3/66 27
#969 MOIT7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 38
#968 MOIT7 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น แล 11/3/66 47
#967 MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 11/3/66 33
#966 MOIT7 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดั 11/3/66 25
#965 MOIT16 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 25
#964 MOIT16 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยง 11/3/66 20
#963 MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน 11/3/66 14
#962 MOIT16 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 18
#961 MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 11/3/66 16
#960 MOIT16 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบ 11/3/66 15
#959 MOIT11 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08/3/66 26
#958 MOIT11 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต 08/3/66 25
#957 MOIT11 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 08/3/66 20
#956 MOIT11 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 08/3/66 17
#955 MOIT11 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเ 08/3/66 24
#954 MOIT11 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวาง 08/3/66 17
#953 MOIT11 1.2 โครงการ 08/3/66 17
#952 MOIT11 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 08/3/66 18
#951 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)และจ้างเหมาบริการ 07/3/66 43
#950 MOIT19 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 07/3/66 23
#949 MOIT19 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 07/3/66 21
#948 MOIT19 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ 07/3/66 11
#947 MOIT21 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 07/3/66 18
#946 MOIT21 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 07/3/66 24
#945 MOIT21 3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมป 07/3/66 21
#944 MOIT21 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) 07/3/66 19
#943 MOIT21 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด 07/3/66 16
#942 MOIT22 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 07/3/66 19
#940 MOIT22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 07/3/66 23
#939 MOIT22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรื 07/3/66 19
#938 เลื่อนวันกำหนดการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 01/3/66 40
#937 ประกาศแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธา 28/2/66 23
#936 MOIT12 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 28/2/66 22
#935 MOIT12 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 28/2/66 32
#934 MOIT12 2. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกล 28/2/66 36
#933 MOIT12 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแ 28/2/66 22
#932 MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 28/2/66 29
#931 MOIT10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28/2/66 35
#930 MOIT10 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 28/2/66 25
#929 MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) 28/2/66 30
#928 MOIT9 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 28/2/66 29
#927 MOIT9 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่า 28/2/66 32
#926 MOIT9 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อ 28/2/66 23
#925 MOIT9 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงา 28/2/66 28
#924 MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/2/66 51
#923 MOIT6 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1) 27/2/66 36
#922 MOIT6 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 27/2/66 26
#921 MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/2/66 22
#920 MOIT6 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมา 27/2/66 36
#919 MOIT6 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 27/2/66 25
#918 เลื่อนวันกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)และจ้างเหมาบริการ 23/2/66 54
#917 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 17/2/66 77
#916 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราว(รายวัน) 17/2/66 75
#915 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 17/2/66 70
#914 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 13/2/66 68
#913 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 06/2/66 147
#912 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 06/2/66 80
#911 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 06/2/66 137
#910 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. นวก.ส 11/1/66 127
#909 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพกส. นวก.สาธารณสุขและ นวก.พัสดุ 04/1/66 80
#908 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 55
#907 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 30/12/65 42
#906 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 30/12/65 40
#905 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 30/12/65 37
#904 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บ 30/12/65 38
#903 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 47
#902 MOIT4 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้า 30/12/65 47
#901 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจ 30/12/65 48
#900 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 35
#899 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม 30/12/65 50
#898 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมี 30/12/65 39
#897 MOIT4 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 41
#896 MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 30/12/65 55
#895 MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ แล 30/12/65 42
#894 30/12/65 38
#893 30/12/65 29
#892 MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30/12/65 38
#891 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุ 30/12/65 37
#890 MOIT2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 30/12/65 27
#889 MOIT2 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้ 30/12/65 30
#888 MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระ 30/12/65 22
#887 MOIT2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30/12/65 34
#886 MOIT2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/12/65 35
#885 MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/12/65 21
#884 MOIT3 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษ 29/12/65 19
#883 MOIT3 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัส 29/12/65 23
#882 ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ/ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 29/12/65 38
#881 MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 28/12/65 19
#880 MOIT2 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 28/12/65 21
#879 MOIT2 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 28/12/65 24
#878 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28/12/65 18
#877 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 28/12/65 26
#876 MOIT2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนก 28/12/65 27
#875 MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 28/12/65 19
#874 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 28/12/65 20
#873 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 28/12/65 19
#872 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 28/12/65 21
#871 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย 28/12/65 28
#870 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 28/12/65 25
#869 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 28/12/65 27
#868 MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 28/12/65 29
#867 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 28/12/65 33
#866 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่แ 28/12/65 23
#865 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 28/12/65 24
#864 MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิ 28/12/65 26
#863 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 28/12/65 31
#862 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 28/12/65 32
#861 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 28/12/65 23
#860 MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 28/12/65 25
#859 MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล 27/12/65 21
#858 MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/12/65 22
#857 MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ( 27/12/65 24
#856 MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ขอ 27/12/65 21
#855 MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/12/65 20
#854 MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลปร 27/12/65 23
#853 MOIT1 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้ 27/12/65 22
#852 MOIT1 .1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 27/12/65 23
#851 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ(พนักงานบริการ) 20/12/65 31
#850 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(เจ้าพนักงานพัสดุ,นักโภชนากร,พยาบาลวิชาชีพ) 20/12/65 30
#849 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ 17/12/65 133
#847 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 09/12/65 49
#846 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 09/12/65 29
#845 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 30/11/65 28
#843 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 30/11/65 40
#842 ประกาศผลการเลือกสรร พกส. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 29/11/65 43
#841 ประกาศผลการเลือกสรร พกส. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29/11/65 45
#840 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 25/11/65 43
#838 แพทย์หญิงนรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร องค์กรพยาบาล และที 21/11/65 40
#837 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ 18/11/65 52
#836 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/11/65 48
#835 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนพิสัย ประจ 16/11/65 38
#834 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค โรงพ 16/11/65 30
#833 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย 14/11/65 48
#832 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 11/11/65 59
#830 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 01/11/65 60
#829 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 01/11/65 65
#828 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ 01/11/65 56
#827 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลโพนพิสัย ประจำปีงบประมาณ 256 28/10/65 50
#826 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 19/10/65 71
#825 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 19/10/65 60
#824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลโพนพิสัย 19/10/65 64
#816 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 08/9/65 35
#815 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว 29/8/65 35
#814 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 17/8/65 31
#813 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 11/7/65 33
#812 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 07/7/65 31
#811 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 24/6/65 26
#810 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 24/6/65 29
#809 ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ 14/6/65 27
#808 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10/6/65 50
#807 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 09/5/65 31
#806 ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ 27/4/65 23
#805 ประกาศรับเทคนิคการแพทย์ 27/4/65 31
#804 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28/2/65 36
#803 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 24/2/65 33
#802 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 14/2/65 28
#801 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานรักษาความปลอดภัย 14/2/65 27
#800 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ 30/1/65 37
#799 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพค 24/1/65 29
#798 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 19/1/65 34
#796 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 อัตรา 10/1/65 29
#795 ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ 2 อัตรา 10/1/65 20
#794 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 23/12/64 28
#793 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 17/12/64 22
#792 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 09/12/64 20
#791 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26/11/64 26
#790 ประกาศผลการรับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 26/11/64 20
#789 ประกาศผลการรับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 26/11/64 23
#788 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส. รพ.โพนพิสัย 7 ตำแหน่ง 12/11/64 21
#787 ประกาศรับสมัครงาน พกส. 8 อัตรา 02/11/64 26
#786 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างครั่วคราว 23/8/64 25
#785 ประกาศรับสมัครงาน พนักงานบริการ 21/7/64 67
#784 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 15/7/64 22
#783 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14/7/64 25
#782 ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 14/7/64 21
#780 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมิน 06/7/64 29
#779 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 05/7/64 34
#778 ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก 01/7/64 27
#777 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 17/6/64 29
#774 ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ 10/6/64 32
#773 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10/6/64 34
#765 ประกาศผลการสอลคัดเลือกจ้างเหมาบริการและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 28/5/64 25
#763 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาพนักงานบริการ 19/5/64 22
#762 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17/5/64 24
#761 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนัคการแพทย์ 17/5/64 24
#759 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัยเรื่องจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ 27/4/64 26
#758 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 27/4/64 24
#757 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30/3/64 26
#756 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 30/3/64 22
#755 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 25/3/64 26
#754 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 18/3/64 21
#753 ประกาศผลการสอบ ครั้งที่ 1 พนักงานเก็บเงิน 17/3/64 25
#751 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด พน 11/3/64 24
#749 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานบริการในตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 09/3/64 20
#748 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(รายเดือน)และพนักงานบริการ 09/2/64 25
#747 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 04/2/64 19
#746 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ 26/1/64 26
#745 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 26/1/64 25
#744 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 18/1/64 21
#743 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความสามารถ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 13/1/64 14
#742 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 08/1/64 17
#741 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(ตำแหน่งพยาบาล) 08/1/64 18
#740 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30/12/63 15
#739 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30/12/63 17
#738 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 25/12/63 23
#736 ประกาศจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ 22/12/63 23
#735 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 22/12/63 14
#734 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 26/11/63 13
#733 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 26/11/63 13
#732 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 18/11/63 17
#731 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง 16/11/63 15
#730 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 16/11/63 15
#729 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 10/11/63 18
#728 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ นักกายฯ พยาบาลฯและนักโภชนาก 03/11/63 17
#726 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา 22/10/63 19
#725 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)3ตำแหน่ง 21/10/63 21
#724 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 14/10/63 15
#720 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ผลการสอบคับเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเหมาบริการ 08/10/63 20
#718 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 05/10/63 13
#717 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 05/10/63 17
#716 ประกาศรับสมัครงาน พนักงานบริการ 23/9/63 17
#715 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 18/9/63 17
#714 ประการรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 10/9/63 16
#712 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคลทั่วไปจ้างเหมาบริการ 21/8/63 17
#711 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จ้างเหมาบริการ ประจำกลุ่มงานเทคนิคการแพทย 18/8/63 18
#710 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จ้างเหมาบริการ ประจำหน่วยจ่ายกลาง 18/8/63 16
#709 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาพนักงานบริการ 05/8/63 16
#708 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำ 22/7/63 17
#707 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ผลการสอบคับเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 17/6/63 17
#706 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 12/6/63 26
#705 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินวัดความรู้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10/6/63 19
#704 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 05/6/63 14
#703 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 28/5/63 15
#702 คำสั่ง หน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลโพนพิสัย 27/5/63 19
#701 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 26/5/63 16
#700 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำ 21/5/63 17
#699 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในต 12/5/63 22
#697 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาพนักงานบริการ 09/3/63 17
#685 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 20/1/63 20
#683 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20/1/63 16
#682 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเหมาบริการ 20/1/63 18
#667 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 14/1/63 18
#665 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 14/1/63 17
#664 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 14/1/63 21
#663 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24/12/62 17
#661 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ 24/12/62 17
#660 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 24/12/62 19
#659 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ 13/11/62 23
#658 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาบริการนักโภชนาการ 31/10/62 21
#657 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมารายเดือนบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ นักกายภาพบำบัด 12/9/62 17
#656 ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานบริการรักษาความสะอาด 29/8/62 20
#655 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา 25/7/62 20
#654 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 14/5/62 21
#652 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ 14/5/62 21
#650 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รพ. 23/11/61 22
#649 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายเดือน 19/11/61 18
#648 รับสมัครพนักงานบริการ 05/11/61 20
#647 ประกาศรับสมัครงาน 05/11/61 18
#646 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 02/11/61 17
#645 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 09/10/61 23
#644 ประกาศผลการคัดเลือก นักกายภาพบำบัด พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12/9/61 20
#643 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นักกายภาพบำบัด 10/9/61 18
#642 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลื 10/9/61 14
#641 ประกาศรับสมัครจ้างเหมารายเดือนบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ นักกายภาพบำบัด 28/8/61 14
#640 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 16/8/61 14
#639 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 25/7/61 21
#638 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 12/7/61 21
#636 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเหมาบริการ 29/6/61 19
#635 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 27/6/61 18
#634 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 19/6/61 14
#633 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 14/6/61 17
#632 ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและงานยานพาหนะ 22/5/61 20
#631 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสรรรถนะ 18/5/61 18
#630 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ 18/5/61 17
#629 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 10/5/61 22
#628 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 08/5/61 20
#627 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมารายเดือน 29/3/61 19
#626 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 29/3/61 17
#625 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 27/3/61 16
#624 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายเดือน 27/3/61 16
#623 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 16/3/61 19
#622 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 16/3/61 15
#621 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 07/3/61 18
#620 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 27/2/61 19
#619 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 20/2/61 17
#618 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 05/2/61 32
#617 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลโพนพิสัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 24/1/61 24
#616 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 19/12/60 16
#615 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุงรายเดือน 24/11/60 19
#613 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ 21/11/60 17
#612 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 07/11/60 13
#611 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 31/10/60 19
#610 แบบฟอร์มส่งต่อNCD 19/10/60 16
#609 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนุ่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 21/9/60 17
#608 คำสั่งหน่วยคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานNCD 2560 31/7/60 15
#607 ขอเชิญตัวแทนทุกหน่วยงาน/ทุกฝ่าย ฝ่ายละ1คน เข้าร่วมประชุม การจัดทำควบคุมภายใน(ปย1/ปย2) 31/7/60 15
#606 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 26/6/60 19
#605 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 20/6/60 15
#604 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20/6/60 16
#603 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคล 20/6/60 15
#602 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องผลการสอบคัดเลือก 20/6/60 17
#601 Guideline วิธีปฎิบัติ WI-NCD 31พฤษภาคม2560 09/6/60 31
#600 Guideline วิธีปฎิบัติ WI-TB 31พฤษภาคม2560 09/6/60 23
#599 ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติในหน้าที่พนักงานบริการ 09/6/60 19
#598 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 09/6/60 20
#596 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 03/5/60 21
#595 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 21/4/60 24
#591 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 18/4/60 22
#590 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 03/4/60 24
#589 จ้างเหมาบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 03/4/60 41
#588 Guideline Pulmonary Tb โรงพยาบาลโพนพิสัย 31/3/60 19
#587 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้1อัตรา 17/3/60 18
#586 รายงานการประชุม คปสอ.โพนพิสัย,รัตนวาปี ครั้งที่ 3/2560 10/3/60 21
#583 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 06/3/60 34
#582 การประชุม NCD ครั้งที่ 1 2560 17/2/60 22
#581 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15/2/60 20
#580 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานพนักงานบริการ 18/1/60 24
#577 เกณฑ์การดูแลDMหน่วยคู่สัญญาปฐมภูมิ 25/11/59 23
#576 แนวทางการดูแลTBแผนกOPD 25/11/59 19
#575 ประกวดราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลโพนพิสัย 25/11/59 22
#574 ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 17/11/59 21
#573 ขอเชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การจัดบริการตาม Service Plan ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2560 14/11/59 28
#571 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลโพนพิสัย 17/10/59 15
#569 ขอเชิญดาวน์โหลดมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA Standard 01/9/59 17
#567 ขอเชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนทีมกลาง 01/9/59 19
#566 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30/8/59 16
#565 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลโพนพิสัย 24/8/59 16
#564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บรรยายการจัดการระบบบริการแบบเครือข่าย 23/8/59 14
#561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 19/8/59 16
#559 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 15/8/59 14
#558 รายงานการประชุม คปสอ.โพนพิสัย ครั้งที่ 6 / 2559 08/8/59 19
#557 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 02/8/59 27
#556 KPIระดับอำเภอ 21/7/59 19
#555 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติในหน้าที่พนักงานบริการ 01/7/59 18
#554 รายงานการประชุม คปสอ.โพนพิสัย ครั้งที่ 4 / 2559 15/6/59 19
#550 รายงานการประชุมคปสอ 4 มีค 59 11/4/59 21
#549 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขนอัติโ 08/3/59 25
#548 ปรtกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงล้างตัวสแตนเลส) 08/3/59 11
#547 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 04/3/59 11
#546 ประกาศโรงพยาบาล เรื่องจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 04/3/59 10
#545 ประกาศสอบราคาซื้อครุณฑ์การแพทย์ คือ ยูนิต ทำฟัน 2เครื่อง 03/2/59 14
#544 ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 13/1/59 12
#543 ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัตงานในหน้าที่พนักงานบริการ 20/10/58 14
#542 ประกาศผลสอบคัดเลือก นักกายภาพบำบัดและนักเทคนิคการแพทย์ 30/9/58 14
#541 ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานบริการยานพาหนะ 30/9/58 10
#540 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 28/9/58 16
#538 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 15/9/58 24
#537 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 15/9/58 8
#536 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 04/9/58 11
#535 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 29/4/58 12
#534 ประกาศ สสจ.หนองคายได้จัดทำระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 24/4/58 6
#533 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจ 23/4/58 8
#532 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 16/4/58 11
#531 รายงานการประชุม คปสอ. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558‏ 03/4/58 8
#529 ประกาศสอบราคาซื้อครุภุณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 03/4/58 7
#528 ประกาศสอบราคาซื้อครุภุณฑ์การแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 03/4/58 10
#527 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 26/3/58 6
#525 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/3/58 12
#524 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/3/58 2
#520 ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือตัวชี้วัด ปี2558 04/2/58 3
#519 รายงานการประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1 /2558 วันที่ 16/01/2558‏ 03/2/58 9
#518 การจัดเวทีสัมมนา เรื่อง การฟ้องร้องและการเจรจาไกล่เกลี่ย แนวทางการปฏิบัติและป้องกันเมื่อเกิดกรณีฟ้อง 22/1/58 3
#517 การจัดเวทีสัมมนา เรื่อง การฟ้องร้องและการเจรจาไกล่เกลี่ย แนวทางการปฏิบัติและป้องกันเมื่อเกิดกรณีฟ้อง 22/1/58 3
#515 แนวทางการดูแลฝากภรรค์ 13/11/57 5
#514 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 07/11/57 5
#513 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25/8/57 3
#511 แบบประเมินลูกจ้างวิชาชีพและสายสนับสนุน 25/8/57 6
#508 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 25/8/57 2
#507 เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา 01/8/57 6
#506 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 05/6/57 2
#505 รับสมัครจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ 16/5/57 9
#492 แจ้งการปรับปรุงแก้ไข wifi ของโรงพยาบาล 21/4/57 2
#491 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 21/4/57 1
#490 ประกาศรับสมัครงาน 11/4/57 3
#489 งานคุณภาพขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำ HA 26/3/57 1
#488 เงินงบค่าบริการแพทย์แผนไทยส่วนที่เหลือ ปี2556 21/3/57 4
#486 ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะยาว 07/3/57 1
#485 โครงการเปลี่ยนข้อเข่าฟรี 24/2/57 1
#484 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 21/2/57 1
#483 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 17/2/57 1
#481 ตารางให้บริการกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 12/2/57 1
#477 แนวทางนำเสนอตรวจราชการ1-57 06/2/57 1
#476 ประเด็น หัวข้อเตรียมรับผู้ตรวจโพนพิสัย 1_57 06/2/57 1
#475 แจ้ง รพ.โพนพิสัย/รพ.รัตนวาปี/รพ.เฝ้าไร่/สสอ.โพนพิสัย/เฝ้าไร่/รัตนวาปี เรื่องแพทย์ติดราชการ 05/2/57 1
#474 แจ้ง รพ.โพนพิสัย/รพ.รัตนวาปี/รพ.เฝ้าไร่/สสอ.โพนพิสัย/เฝ้าไร่/รัตนวาปี เรื่องแพทย์ติดราชการ 05/2/57 1
#468 เอกสารประกอบการประชุม 03/2/57 1
#467 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 30/1/57 1
#466 ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงานคุณภาพ 28/1/57 1
#465 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 23/1/57 1
#464 มาตรฐาน5ส.อาจารย์ชาญชัย 17/1/57 1
#463 มาตรฐาน5สอ.ชาญชัย 14/1/57 1
#460 ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งภายในห้องพิเศษงานห้องคลอด 14/1/57 1
#459 ขอเชิญทุกหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารงานคุณภาพและแบบฟอร์มตัวชี้วัด 08/1/57 1
#458 แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 08/1/57 1
#456 ประชุมฟื้นฟูวิชาการ 5 ส 17/12/56 1
#455 กำหนดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ 5ส 16/12/56 1
#454 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 11/12/56 1
#453 แจ้งการ ลบ ข้อมูลสมาชิก wifi รพ.โพนพิสัย 08/12/56 1
#452 แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาโซนสีม่วง 06/12/56 1
#451 แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาโซนสีม่วง 06/12/56 1
#450 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บวัตถุไวไฟ 02/12/56 1
#449 สสอ.โพนพิสัย/เฝ้าไร่/รัตนวาปี เอกสารแนบANC 16/11/56 1
#448 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 15/11/56 1
#447 ฝากส่งให้ รพ.สต.เซิม 13/11/56 1
#441 หนังสือด่วนที่สุด เรียน รพ.เฝ้าไร่/รัตนวาปี , สสอ.โพนพิสัย/เฝ้าไร่/รัตนวาปี ขอเชิญประชุมวิชาการ 07/11/56 1
#440 ขอเชิญประชุมวิชาการ 07/11/56 1
#439 สรุปการประชุม MCH CUP 05/11/56 1
#437 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฝ้าไร่ 30/10/56 1
#436 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนวาปี 30/10/56 1
#435 เรียน สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ 30/10/56 1
#434 เรียน สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี 30/10/56 1
#433 เรียน สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 30/10/56 1
#432 กำหนดการโครงการ การคลอดปลอดภัย สุขใจฮาเฮ 08/10/56 1
#431 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 03/10/56 1
#429 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 26/9/56 1
#428 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 17/9/56 1
#427 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 17/9/56 1
#426 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 09/9/56 1
#425 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 09/9/56 1
#423 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่อง เรียกตัวผู้ผ่านสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคารวเงินบำรุ 09/9/56 1
#422 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 28/8/56 1
#421 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 23/8/56 1
#420 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ วันที่2-4กันยายน 2556 22/8/56 1
#418 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 21/8/56 1
#417 ประชาสัมพันธ์การตรวจมะเร็งเต้านม 13/8/56 1
#416 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รพ.เฝ้าไร่ 31/7/56 1
#415 ประกาศโรงพยาบาลโพนพิสัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30/7/56 1
#414 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน รอการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานที่ รพ.เฝ้าไร่/รัตนะฯ 29/7/56 1
#413 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน รอการสอบสัมภาษณ์ พขร. 29/7/56 1
#411 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไขใหม่) 27/7/56 1
#410 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 27/7/56 1
#402 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 16/7/56 1
#401 ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 15/7/56 1
#400 เรียนผู้รับผิดชอบงาน ANC 12/7/56 1
#399 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 10/7/56 1
#398 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 03/7/56 1
#397 แผนงานฝากครรภ์ANC 28/6/56 1
#396 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 20/6/56 1
#395 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 20/6/56 1
#394 Service plan ของ สสจ.หนองคายที่แปลงเป็น Word แล้ว 12/6/56 1
#392 ดาว์นโหลด Service plan สสจ.หนองคาย 12/6/56 1
#391 ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม Service plan 12/6/56 1
#388 ตัวอย่าง P4P ผู้ป่วยใน 05/6/56 1
#387 ตัวอย่าง p4p งานทันตกรรม 05/6/56 1
#386 คิดคะแนนp4p 03/6/56 1
#385 ขอเชิญประชุมและกำหน 27/5/56 1
#384 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำ 12/5/56 1
#383 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12/5/56 1
#382 ขอเชิญเข้าอบรม(งานแพทย์แผนไทย) 07/5/56 1
#379 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 26/4/56 1
#378 OTออกแล้ว 11/4/56 1
#377 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 05/3/56 1
#376 แบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 22/1/56 1
#375 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 16/1/56 1
#374 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงระบบไฟฟ้าระบบ 3เฟส 04/1/56 1
#370 แนวทางการตรวจคิดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2556โรงพยาบาลโพนพิสัย 07/11/55 1
#369 ชี้แจงการใช้อินเตอร์เน็ตของ รพ. 05/11/55 1
#368 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 15/10/55 1
#367 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 อัตรา 09/10/55 1
#366 แผนปฎิบัติงานการส่งหญิงตั้งครรภ์เพื่อรับการตรวจU/S 03/10/55 1
#365 แผนปฎิบัติงานการส่งหญิงตั้งครรภ์เพื่อรับการตรวจU/S 11/9/55 1
#364 ปรับเปลี่ยนตารางการให้บริการ 10/9/55 1
#363 ขอให้นำคนพิการขาขาดมารับการตรวจและทำขาเทียมพระราชทาน 20/7/55 1
#362 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 04/7/55 1
#361 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก 20/6/55 1
#359 ประชุมวิชาการ 14/5/55 1
#358 ขอเชิญเข้ารับการอบรม (กายภาพบำบัด) 11/5/55 1
#357 ฟอร์มผู้ป่วยเบาหวาน 30/4/55 1
#356 คลินิกพิเศษเปิดให้รพ.สต.ส่งผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ผิดปกติมาพบแพทย์ 24/4/55 1
#355 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 23/4/55 1
#354 ว157 20/4/55 1
#353 ขอเชิญประชุมวัณโรค,นมแม่เพื่อสายใยรัก (เวชปฏิบัติ/PCU) 20/4/55 1
#352 เชิญประชุมวิชาการ 17/4/55 1
#351 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 12/3/55 1
#350 คู่มือการใช้งานhp m1212 02/3/55 1
#349 สำรวจเครื่องจี้เย็น ( เวชปฏิบัติ) 21/2/55 1
#348 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 31/1/55 1
#347 แจ้งการใช้กระดาษซับในการเก็บตัวอย่าง (ห้องคลอด) 20/1/55 1
#346 ตารางแผนตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา/เท้า อำเภอโพนพิสัย 08/1/55 1
#345 ตารางแผนตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า อำเภอเฝ้าไร่ 08/1/55 1
#344 เอกสารประกอบการประชุม 06/1/55 1
#342 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาการศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 23/12/54 1
#341 แจ้งเลื่อนวันนัดตรวจเบาหวาน จาก 3 ม.ค.55 เป็น 4 ม.ค. 55 15/12/54 1
#340 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมาย กบข. (สมาชิก กบข.) 15/12/54 1
#339 แจ้งเปลี่ยนวันเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 13/12/54 1
#338 เงิน ot ออกแล้ว 09/12/54 1
#337 เชิญประชุม(กลุ่มการพยาบาล) 08/12/54 1
#336 ประชุมสรุปบทเรียนไอโอดีนระดับเขต (เวชปฏิบัติ) 06/12/54 1
#335 สนับสนุนการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมาย กบข. (สมาชิก กบข.ทุกท่าน) 01/12/54 1
#334 ขอเลื่อนการให้บริการสำหรับผู้รับบริการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 30/11/54 1
#333 งดน้ำส่งผู้ป่วยโรคตาไม่ฉุกเฉิน OPD/ER 29/11/54 1
#332 ขอเชิญเยี่ยมเว็บไซต์ใหม่ของโรงพยาบาล 28/11/54 1
#330 ขออนุญาตฝึกซ้อมกีฬา (ฝ่าย/งานต่างๆทราบ) 16/11/54 1
#329 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด /งานประกัน/ห้องคลอด/MCH board 15/11/54 1
#328 เงิน OT ออกแล้วครับ 10/11/54 1
#327 เอกสารงาน QA ผู้ป่วยใน 09/11/54 1
#326 เอกสารงาน QA สรุปแนวทางการนำผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในสู่การปฏิบัติ 08/11/54 1
#325 เอกสารงาน QA งาน IC 08/11/54 1
#324 เอกสารQA งานบริหารการพยาบาล 08/11/54 1
#323 เอกสารงาน QA งานห้องผ่าตัด 08/11/54 1
#322 เอกสารงาน QA งานผู้ป่วยนอก 08/11/54 1
#320 เอกสาร QA งาน ANC 08/11/54 1
#319 เอกสาร QA ห้องฉุกเฉิน 04/11/54 1
#318 เอกสารงานQA ห้องคลอด 04/11/54 1
#313 เงิน พตส. ออกแล้ว 2 เดือน 28/10/54 1
#312 เงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2554 ออกแล้ว 28/10/54 1
#311 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 19/10/54 1
#310 การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน (สิทธิบัตร/เวชปฏิบัติ) 18/10/54 1
#308 ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงาน IC 07/10/54 1
#305 แจ้งงดบริการตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (ผู้ป่วยหญิง-ชาย ER OPD 03/10/54 1
#304 เงินเดือนออกแล้วครับ 28/9/54 1
#303 ประชุมเชิงปฎิบัติและการจัดตั้งคลินิกไร้พุง (คุณอมรา) 16/9/54 1
#302 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (เวชระเยียน) 13/9/54 1
#301 การออกรับบริจาคโลหิต (ฝ่ายการฯ/Lab 06/9/54 1
#300 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล 05/9/54 1
#299 แจ้งรายชื่อเข้าอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ กลุ่มการ/เวชปฏิบัติ 30/8/54 1
#298 KPI กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลโพนพิสัย ประจำปี 2554 รอบที่ 2 26/8/54 1
#297 สูตินารีแพทย์ ติดราชการ 24/8/54 1
#296 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (งานสุขภาพจิต/เภสัชกร) 23/8/54 1
#295 ขอเชิญพยาบาลโรงพยาบาลโพนพิสัยเข้าร่วมประชุม 23/8/54 1
#294 เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพยาบาลกู้ชีพ ER 23/8/54 1
#293 ขอปรับเปลี่ยนรายการตรวจยืนยันในการวินิจฉัยโรค (ห้องคลอด/Lab/MCH) 23/8/54 1
#292 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลประชุม 19/8/54 1
#290 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมดำเนินงานท้องถิ่นฯ (เวชปฏิบัติ) 10/8/54 1
#289 ขอเชิญร่วมประชุม (เวชปฏิบัติ) 09/8/54 1
#288 แจ้งเรื่องแพทย์เฉพาะทางติดราชการ 04/8/54 1
#287 ขอเชิญประชุมโครงการสัมมนาฯ (เวชกรรมสังคม) 04/8/54 1
#286 แพทย์เฉพาะทางติดราชการ 03/8/54 1
#285 ประชุมเพื่อเตรียมงานประเพณีแข่งเรือยาว (จริยธรรม) 03/8/54 1
#284 เชิญเข้าร่วมประชุม (2 ฉบับ) ทันตะฯ 29/7/54 1
#283 ขอสรุปรายงานการรักษาและสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วย (กลุ่มการ/งานประกัน/เวชระเบียน 29/7/54 1
#282 ขอเชิญ ตรวจสุขภาพประจำปี 19/7/54 1
#281 ขอเชิญ ตรวจมะเร็งเต้านม กร้อมอัลตร่าซาวน์ด้วยเครื่อง Mammogram+Ultrasound 17/7/54 1
#280 ขอเชิญ ตรวจมะเร็งเต้านม กร้อมอัลตร่าซาวน์ด้วยเครื่อง Mammogram+Ultrasound 17/7/54 1
#279 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลฯ (เวชสถิติ/ER) 14/7/54 1
#278 การเพิมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับประเภทวิชาการ (ทุกหน่วยงาน) 14/7/54 1
#277 นักศึกษามาฝึกภาคปฏิบัติงาน (กลุ่มการ) 13/7/54 1
#276 สำรวจข้อมูลตามยุทธศาสตร์ (กลุ่มการ) 13/7/54 1
#275 นักศึกษามาฝึกภาคปฏิบัติงาน 13/7/54 1
#274 บุคลากรกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ER) 13/7/54 1
#273 ตอบแบบสำรวจการพยาบาลด้านโรคมะเร็ง (กลุ่มการ) 13/7/54 1
#272 213213(ไอที) 12/7/54 1
#271 อัพเดท หน้าเวป 06/7/54 1
#270 ขอให้เก็บตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาฯ 24/2/54 1
#269 ขอความร่วมมือในการคุมเข้มป้องกันการขโมยเด็กจาก รพ. 24/2/54 1
#268 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล อบรมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วย 16/2/54 1
#267 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล อบรมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วย 16/2/54 1
#266 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล อบรมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วย 16/2/54 1
#265 ข้อมูลผู้ป่วยที่ รพ.ศิริราชส่งกลับ 15/2/54 1
#264 ตอบแบบสอบถามอายุมารดารและน้ำหนัก 15/2/54 1
#263 แจ้งงดการให้บริการของกลุ่มงานศัลยกรรม 15/2/54 1
#262 แจ้งงดการให้บริการของกลุ่มงานศัลยกรรม 15/2/54 1
#261 แจ้งงดการให้บริการของกลุ่มงานศัลยกรรม 15/2/54 1
#260 แจ้งงดการให้บริการของกลุ่มงานศัลยกรรม 15/2/54 1
#259 สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนฯ 14/2/54 1
#258 สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนฯ 14/2/54 1
#257 การนำส่งกระดาษชับเลือดและกรอกใบประวัติ 14/2/54 1
#256 การนำส่งกระดาษชับเลือดและกรอกใบประวัติ 14/2/54 1
#255 สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนฯ 14/2/54 1
#254 แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 14/2/54 1
#253 แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 14/2/54 1
#252 แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 14/2/54 1
#251 แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 14/2/54 1
#250 แต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 14/2/54 1
#249 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน อสม 14/2/54 1
#248 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน อสม 14/2/54 1
#247 แนวทางการแจ้งผลเลือดผิดปกติผู้บริจาคโลหิต 09/2/54 1
#246 แจ้งแพทย์ศัลยกรรมประสาทติดราชการ 08/2/54 1
#245 ตารางเวร 02/2/54 1
#244 ตารางเวร 02/2/54 1
#243 ตาราง 02/2/54 1
#242 ตารางเวร กพ.54 02/2/54 1
#241 ตารางเวร กพ.54 02/2/54 1
#240 ตรว.กพ.54 02/2/54 1
#239 ตารางเวร กพ.54 02/2/54 1
#238 ตารางเวร กพ.54 02/2/54 1
#237 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพห้าเสือปฐมภูมิ (คุณรัชนี) 31/1/54 1
#236 ประชุมเชิงป 31/1/54 1
#235 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 31/1/54 1
#234 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 31/1/54 1
#233 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 31/1/54 1
#229 รายงานโภชนาการนักเรียน 28/1/54 1
#228 รายงานโภชนาการนักเรียน 28/1/54 1
#227 เชิญประชุมสสัมมนาเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคแข้มแข็งแบบยั่งยืน 28/1/54 1
#226 การนำส่งกระดาษชับเลือดและกรอกใบประวัติ 28/1/54 1
#225 การนำส่งกระดาษชับเลือดและกรอกใบประวัติ 28/1/54 1
#224 การนำส่งกระดาษชับเลือดและกรอกใบประวัติ 28/1/54 1
#223 ชี้แจงการอบรมพื้นฟูผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินฯเบี้องต้น FR 28/1/54 1
#222 การแข่งขัน ems rally ระดับประเทศ 28/1/54 1
#221 การแข่งขัน ems rally ระดับประเทศ 28/1/54 1
#220 ขอตวามอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 28/1/54 1
#219 เชิญประชุม 27/1/54 1
#218 ชี้แจงการอบรมพื้นฟูผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินฯ 26/1/54 1
#217 ชี้แจงการอบรมพื้นฟูผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินฯ 26/1/54 1
#215 ชี้แจงการอบรมพื้นฟูผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินฯ 26/1/54 1
#214 ขออนุญาตไปราชการและออกนอกเขต 26/1/54 1
#213 ชี้แจงการอบรมพื้นฟูผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินฯ 26/1/54 1
#212 ชอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา 26/1/54 1
#211 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา 26/1/54 1
#210 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ 26/1/54 1
#209 แจ่ 26/1/54 1
#208 การออกรับบริจาคโลหิต 26/1/54 1
#207 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 21/1/54 1
#206 แจ้งสินค้าขาดชั่วคราว 21/1/54 1
#205 ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ 21/1/54 1
#204 ประชาสัมพันธ์เว็บไซดศิษย์เก่าฯ 21/1/54 1
#203 ตรวจสอบผลการอำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 21/1/54 1
#202 ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ 21/1/54 1
#201 การประชุมวิชาการ (วิสัญญีแพทย์)สนใจ รายละเอียดข้อ 1, 2 ติดต่อธุรการ 21/1/54 1
#200 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ 21/1/54 1
#199 ตอบรับผู้ป่วยส่งต่อ 20/1/54 1
#198 ตอบรับผู้ป่วยส่งต่อ 20/1/54 1
#197 ซักซ้อมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพฯ 19/1/54 1
#196 ขอส่งเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล (บุญเลิศ) 19/1/54 1
#195 ขออนุญาตเข้าปฎิบัติงานในพื้นที่ 19/1/54 1
#194 ตารางเวร เดือน กพ.54 18/1/54 1
#193 การเสนอรายการเภสัชตำรับ รพ.จากสมุนไพรในบัญชีหลัก 13/1/54 1
#192 การเสนอรายการเภสัชตำรับ รพ.จากสมุนไพรในบัญชีหลัก 13/1/54 1
#191 รับสมัครผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ 13/1/54 1
#190 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 13/1/54 1
#189 ชอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 13/1/54 1
#188 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 12/1/54 1
#187 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#186 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#185 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#184 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#183 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#182 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#179 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ 10/1/54 1
#152 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#151 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#150 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#149 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลื่องฯ 10/1/54 1
#148 ขอเชิญส่งทีมสอนช่วยฟื้นชีวิตของโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม 10/1/54 1
#147 ขอเชิญส่งทีมสอนช่วยฟื้นชีวิตของโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม 10/1/54 1
#146 ขอแจ้งรายละเอียดการเบิกยารักษาวัณโรคฯ 10/1/54 1
#145 การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 10/1/54 1
#144 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10/1/54 1
#143 การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10/1/54 1
#142 การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10/1/54 1
#141 การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10/1/54 1
#140 ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงาน Nk report 10/1/54 1
#139 ขอเชิญประชุมโครงการวัณโรคฯ (คุณบุญเลิศ) 07/1/54 1
#138 ขอเชิญประชุโฌครงการวัณโรคฯ 07/1/54 1
#137 แจ้งหนี้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 07/1/54 1
#136 แจ้งหนี้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 07/1/54 1
#135 ขอเชิญหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (คุณบุญเลิศ) 07/1/54 1
#134 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทำ ct scan (IPD) 05/1/54 1
#133 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทำ ct scan 05/1/54 1
#132 ขอความร่วมมือในการสำรวจแหล่งบริการทางเพศฯ 28/12/53 1
#131 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 27/12/53 1
#130 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 27/12/53 1
#129 ตารางเวร มค.54 27/12/53 1
#128 ขอเชิญประชุม 27/12/53 1
#127 ข่าว 27/12/53 1
#126 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ 24/12/53 1
#125 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ 24/12/53 1
#124 ส่งตารางแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2554 24/12/53 1
#123 ขอเชิญประชุมตรวจสอบหลักฐานและให้คะแนนคุณภาพของเวชภัณฑ์ (ยา) 23/12/53 1
#122 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพห้าเสือปฐมภูมิ 22/12/53 1
#121 ตารางเวร มค.54 21/12/53 1
#120 21/12/53 1
#119 ขอเชิญอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 21/12/53 1
#118 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร รพ.สต.โดยกระบวนการ KM 17/12/53 1
#117 ขอเชิญประชุมการจัดบริการที่เป็นมิตรและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านไวรัส 17/12/53 1
#116 ขอเชิญประชุมการจัดบริการที่เป็นมิตรและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านไวรัส 17/12/53 1
#115 ขอเชิญประชุมการจัดบริการที่เป็นมิตรและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านไวรัส 17/12/53 1
#114 การดำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 17/12/53 1
#113 การดำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 17/12/53 1
#112 ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 17/12/53 1
#111 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด 17/12/53 1
#110 ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 17/12/53 1
#109 ขอเชิญประชุม (โรคเอดส์) 17/12/53 1
#108 ขอเชิญประชุม (โรคเอดส์) 17/12/53 1
#107 คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์ (นางสาวสุกัลยา อุทุมพิรัตน์) 15/12/53 1
#106 คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์ (นางธนพร วิเศษ) 15/12/53 1
#105 เรียนเชิญประชุม 13/12/53 1
#104 แจ้งข่าวข้อมูล OP-Visit 12 เดือน 07/12/53 1
#103 แจ้งข่าวข้อมูล OP-Visit 12 เดือน 07/12/53 1
#102 ขอรับการสนับสนุนทีมงานแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและยาฯ 07/12/53 1
#101 การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยหนาวด้านการแพทย์ 02/12/53 1
#100 การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยหนาวด้านการแพทย์ 02/12/53 1
#99 เชิญประชุมเพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อเอื้ออาทร 02/12/53 1
#98 เชิญประชุมเพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อเอื้ออาทร 02/12/53 1
#97 เชิญประชุมเพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อเอื้ออาทร 02/12/53 1
#96 เชิญประชุมเพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อเอื้ออาทร 02/12/53 1
#95 ขอเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่า ct scan 02/12/53 1
#94 ขอเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่า ct scan 02/12/53 1
#93 แนวทางการปฏิบัติการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ 30/11/53 1
#92 แนวทางการปฏิบัติการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ 30/11/53 1
#91 ขอเลื่อนโครงการให้กับผู้ป่วยโรคต้อกระจกและต้อเนื้อ 30/11/53 1
#90 มาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาฯ (หนังสืออยู่ที่ ผอ.) 30/11/53 1
#89 มาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาฯ (หนังสืออยู่ที่ ผอ.) 30/11/53 1
#88 ตารางเวร ธค.53 29/11/53 1
#87 ขอสนับสนุนบุคลากร 26/11/53 1
#86 ขอสนับสนุนบุคลากร 26/11/53 1
#85 แจ้งการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 26/11/53 1
#84 แจ้งการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 26/11/53 1
#83 ขอรายชื่อที่มีผล cancer 26/11/53 1
#82 ขอเชิญบุคลากรกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 26/11/53 1
#81 แจ้งการให้บริการห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 26/11/53 1
#80 แจ้งการให้บริการห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 26/11/53 1
#79 แจ้งการให้บริการห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 26/11/53 1
#78 แจ้งการให้บริการห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 26/11/53 1
#77 ขอเชิญประชุม 26/11/53 1
#76 ขอเชิญประชุม 26/11/53 1
#40 โรงพยาบาลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง 16/9/53 1
#39 โรงพยาบาลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง 16/9/53 1
#36 อาหาร 2 ชนิดที่ไม่ควรกินร่วมกัน 01/9/53 1