โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
989 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 20/3/66 30
988 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 16/3/66 75
987 MOIT15 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 5
986 MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ 11/3/66 5
985 MOIT15 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบ 11/3/66 6
984 MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 4
983 MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 11/3/66 7
982 MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิ 11/3/66 8
981 MOIT14 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระ 11/3/66 3
980 MOIT14 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถ 11/3/66 3
979 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว 11/3/66 4
978 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 3
977 MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 11/3/66 3
972 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 4
971 MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จา 11/3/66 5
970 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 11/3/66 3
969 MOIT7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 3
968 MOIT7 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น แล 11/3/66 7
967 MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 11/3/66 7
966 MOIT7 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดั 11/3/66 4
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด
เด็กอายุ6เดือน-4ปี
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
ที่วัดบ้านร่องถ่อน
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านทุ่งธาต
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านทุ่งธาต
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด
เด็กอายุ6เดือน-4ปี
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
ที่วัดบ้านร่องถ่อน
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านทุ่งธาต
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านทุ่งธาต
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหอผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลโพนพิสัย
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหอผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลโพนพิสัย
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดห้องลูกค้าสัมพันธ์ 99
เพิ่มช่องทางการให้บริการ
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดห้องลูกค้าสัมพันธ์ 99
เพิ่มช่องทางการให้บริการ
 
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 10 22 32
2 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 28 44 72
3 ห้อง ER 14 14 28
4 ห้องคลอด 0 1 1
5 แพทย์แผนไทย 1 20 21
6 กายภาพบำบัด 0 2 2
7 ARI Clinic 1 7 8
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
 
 
สถิติเข้าชมวันนี้....36
สถิติเข้าชม...........10120