โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
Klematis
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
991 MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - 31/3/66 29
990 MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำห 31/3/66 18
989 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 20/3/66 102
988 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 16/3/66 142
987 MOIT15 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 16
986 MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ 11/3/66 15
985 MOIT15 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบ 11/3/66 19
984 MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 12
983 MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 11/3/66 16
982 MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิ 11/3/66 21
981 MOIT14 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระ 11/3/66 15
980 MOIT14 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถ 11/3/66 10
979 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว 11/3/66 12
978 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 11
977 MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 11/3/66 11
972 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 17
971 MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จา 11/3/66 20
970 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 11/3/66 10
969 MOIT7 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11/3/66 15
968 MOIT7 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น แล 11/3/66 19

 

Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.สสจ.หนองคาย
ประธานเปิดศูนย์ T2C ศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.สสจ.หนองคาย
ประธานเปิดศูนย์ T2C ศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย
นพ.สสจ.หนองคาย มอบนโยบาย
และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รพ.โพนพิสัย
นพ.สสจ.หนองคาย มอบนโยบาย
และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รพ.โพนพิสัย
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
หน่วยคัดกรองสุขภาพ
และหน่วยปฐมพยาบาลที่ อบต.จุมพล
หน่วยคัดกรองสุขภาพ
และหน่วยปฐมพยาบาลที่ อบต.จุมพล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน รพ.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2566
รดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง ที่ สสจ.หนองคาย
กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน รพ.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2566
รดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง ที่ สสจ.หนองคาย
เจ้าหน้าที่ รพ.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
รดน้ำขอพร นพ.จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 และ
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
ร่วมกิจกรรม ออกหน่วยปฐมพยาบาล
โครงการจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
 
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ห้อง ER 34 41 75
2 ห้องคลอด 0 4 4
3 แพทย์แผนไทย 3 12 15
Klematis
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอวิดิโอ แนวทางและวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
 
 
สถิติเข้าชมวันนี้....7
สถิติเข้าชม...........14010